ĐỀ CƯƠNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ISG

Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 541 NN/TCCB-QĐ ngày 09 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT với chức năng tư vấn nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA). Trọng tâm hoạt động của ISG lúc bấy giờ là lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên, một đoàn đánh giá đã được tiến hành vào năm 1999, và khuyến nghị mở rộng phạm vi hoạt động của ISG chứ không chỉ xoay quanh lĩnh vực lâm nghiệp. Do đó, Đề cương chức năng nhiệm vụ (ToR) mới đã được xây dựng cho giai đoạn 2000 đến 2002 và các hoạt động của ISG được quyết định tài trợ thông qua quỹ uỷ thác với ngân sách do các nhà tài trợ đóng góp. Quỹ uỷ thác hiện nay của ISG được phép thành lập theo Quyết định số 1167/CP-QHQT ngày 18 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và đã được gia hạn hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 theo Công văn số 4299/VPCP-QHQT ngày 5 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ.

ISG có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ NN và PTNT thông qua Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, kiêm nghiệm Giám đốc Văn phòng ISG. Cơ cấu tổ chức của ISG hiện nay gồm bốn bộ phận: ISG Toàn thể, Ban Điều hành ISG, Các Nhóm Công tác Chuyên đề (TAG) và Văn phòng ISG.

Từ khi thành lập đến nay, ISG đã hỗ trợ đáng kể cho Bộ NN và PTNT nói chung và Vụ HTQT nói riêng. Những nỗ lực đó đều được hướng vào việc phục vụ cho; (i) quá trình phổ biến thông tin, (ii) điều phối với các nhà tài trợ và trong khuôn khổ Bộ NN và PTNT, (iii) đối thoại chính sách và (iv) chuẩn bị các cuộc hội thảo, thảo luận và (v) các hoạt động khác.

Tuy nhiên, dựa trên những chính sách, ưu tiên và chiến lược mới nhằm giải quyết những thách thức, cơ hội và hạn chế đối với quá trình phát triển hiện nay tại Việt Nam mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phải đối mặt, việc đánh giá lần này được thực hiện (vào tháng 4/tháng 5 năm 2003) nhằm cập nhật và sửa đổi Đề cương chức năng nhiệm vụ (TOR) cho ISG.

Quá trình đánh giá cho thấy ISG đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và phạm vi hoạt động của ISG cần được mở rộng hơn nữa nhằm đáp ứng những nhu cầu và thách thức hiện nay. Cụ thể cho thấy là ISG cần hỗ trợ Bộ NN và PTNT trong quá trình điều phối và đối thoại chính sách ở tất cả các cấp trong tất cả các quá trình của chu trình dự án, từ việc xác định dự án đến đánh giá tác động và phổ biến các bài học kinh nghiệm.

Dưới đây là các tài liệu chỉ đạo hoạt động của ISG:

- 651 Kb
Kế hoạch công tác ISG 2004-2006 (Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dự kiến ngân sách

- 227 Kb

Đề cương chức năng nhiệm vụ của ISG (bản chính thức)

- 106 Kb
Kế hoạch vận hành ISG 2003-2005

- 126 Kb
Dự kiến Ngân sách ISG 2003-2005

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn