Kế hoạch công tác của ISG

Kết quả thực hiện các hoạt động của Văn phòng ISG năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014

Kế hoạch công tác của ISG giai đoạn 2006-2010

Những phát hiện mới cho Kế hoạch công tác của ISG giai đoạn 2006 – 2010: Báo cáo đánh giá hoạt động của ISG giai đoạn 2003-2005, một tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch này, đã xác định một số vấn đề quan trọng cần lưu ý trong giai đoạn tiếp theo.

Các vấn đề chính bao gồm sự cần thiết phải gia hạn hoạt động của Quỹ Uỷ thác ISG, xây dựng cơ chế ra quyết định của ISG, lồng ghép các vấn đề về FDI, tăng cường các chức năng nòng cốt của ISG, và đề xuất các mục tiêu mới cho ISG. Các vấn đề này và những vấn đề khác được phân tích và các khuyến nghị đã được đưa ra trong tài liệu hướng dẫn đó.

Các khuyến nghị đưa ra đối với mỗi vấn đề được phản ánh trong bản Kế hoạch công tác này. Phần dưới đây trình bày các mục tiêu mới của quá trình ISG trong giai đoạn 2006-2010.

Kế hoạch công tác ISG giai đoạn 2006-2010: bản tiếng Việt (Dự trù kinh phí) và Bản tiếng Anh (Dự trù kinh phí)

Kế hoạch công tác của ISG giai đoạn 2004-2006

Trong giai đoạn này, các hoạt động của ISG tập trung vào 7 lĩnh vực chính sau:

Lĩnh vực chính 1: Thúc đẩy đối thoại chính sách

Lĩnh vực chính 2: Điều phối tài trợ nước ngoài

Lĩnh vực chính 3: Phát triển và đièu phối các nghiên cứu chuyên đề

Lĩnh vực chính 4: Hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế Bộ NN và PTNT

Lĩnh vực chính 5: Thu thập và phổ biến thông tin

Lĩnh vực chính 6: Quá trình xây dựng năng lực và quản lý

Lĩnh vực chính 7: Giám sát và đánh giá (ISG)

 


Dưới đây là chi tiết Kế hoạch công tác ISG 2004-2006

- 651 Kb
Kế hoạch công tác ISG 2004-2006 (Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dự kiến ngân sách

Kế hoạch vận hành ISG 2003-2005

- 106 Kb
Kế hoạch vận hành ISG 2003-2005

- 126 Kb
Dự kiến Ngân sách ISG 2003-2005

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn