THÔNG TIN LIÊN HỆ

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 4) 37711736

Fax : (84-4) 37713071

Email:isgmard@mard.gov.vn

Website:www.isgmard.org.vn

 Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn