Tóm tắt các văn bản Luật của MARDXem danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành NN và PTNT ban hành hàng tháng

Tổng hợp

Lâm nghiệp

Thuỷ lợi

Nông nghiệp


Tổng hợp

Thông tÆ° số 07/2010/TT-BKH Về việc hÆ°á»›ng dẫn thi hành nghị định số 93/2009/NDD-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sá»­ dụng viện trợ phi Chính phủ nÆ°á»›c ngoài

Nghị định 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sá»­ dụng viện trợ phi chính phủ nÆ°á»›c ngoài Và quy chế sá»­ dụng(Thay thế Quyết định số 64/2001/QDD-TTg ngày 26/4/2001)

Thông tÆ° số 49/2009/TT-BNNPTNT V/v HÆ°á»›ng dẫn Quản lý và sá»­ dụng nguồn há»— trợ của nÆ°á»›c ngoài thuá»™c Bá»™ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thay thế quyết định số 45/2004/QĐ-BNN)

Quyết định số 3165/QĐ-BNN-HTQT của Bá»™ trưởng Bá»™ NN và PTNT
V/v ban hành ChÆ°Æ¡ng trình hành Ä‘á»™ng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thá»±c hiện ChÆ°Æ¡ng trình hành Ä‘á»™ng của Chính phủ khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức ThÆ°Æ¡ng mại thế giá»›i (WTO) giai Ä‘oạn 2007-2010

Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ
V/v ban hành danh mục quốc gia kêu gọi đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài thời kỳ 2006-2010.

Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ
V/v Phê duyệt kế hoạch hành Ä‘á»™ng thá»±c hiện Đề án Định hÆ°á»›ng thu hút và sá»­ dụng nguồn há»— trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010.

Quyết Định số 290 /2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ
v/v Phê duyệt Đề án Định hÆ°á»›ng thu hút và sá»­ dụng nguồn há»— trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010.

Nghị Định số 131 /2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ
v/v Ban hành Quy chế quản lý và sá»­ dụng nguồn há»— trợ phát triển chính thức.

Nghị Quyết số 71/2006/QH11 phê chuẩn Nghị định thÆ° gia nhập WTO của NÆ°á»›c Cá»™ng hoà Xã há»™i Chủ nghÄ©a Việt Nam

Quyết Định số 61 /2006/QĐ-BTC ngày 2 tháng 11 năm 2006 của Bá»™ Tài chính
v/v ban hành má»™t số định mức chi tiêu áp dụng cho cho các dá»± án/chÆ°Æ¡ng trình có sá»­ dụng nguồn vốn Há»— trợ phát triển chính thức (ODA)

Quyết định số 99/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ
v/v Thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi Ä‘áp quốc gia về vệ sinh dịch tá»… và kiểm dịch Ä‘á»™ng thá»±c vật Việt Nam.

Quyết định số 1632/QĐ-BNN-TCCB ngày 7 tháng 7 năm 2005 của Bá»™ trưởng Bá»™ NN và PTNT
v/v giao Vụ Hợp tác Quốc tế thá»±c hiện nhiệm vụ của văn phòng SPS Việt Nam.

Quyết định số 1733/QĐ-BNN-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Bá»™ trưởng Bá»™ NN và PTNT
v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng SPS Việt Nam trá»±c thuá»™c Bá»™ NN và PTNT.

THÔNG TƯ SỐ 06/2001/TT-BKH - 468 Kb
Về việc hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện Quy chế quản lý và sá»­ dụng nguồn há»— trợ phát triển chính thức (ban hành kèm theo Nghị định 17/2001/NĐ-CP của chính phủ ngày 4 tháng 5 năm 2001)

THÔNG TƯ SỐ 04/2001/TT-BKH - 175 Kb
Về việc h thá»±c hiện Quy định 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ t chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sá»­ dụng viên trợ phi chính phủ ná»›c ngoài

QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/1999/QĐ-BNN-HTQT - 54 Kb
Ban hành quy chế quản lý các chÆ°Æ¡ng trình và dá»± án có sá»­ dụng nguồn há»— trợ nÆ°á»›c ngoài thuá»™c trách nhiệm Bá»™ NN và PTNT

THÔNG TƯ SỐ 19/99/TT-TCCP - 31 Kb
HÆ°á»›ng dẫn việc thá»±c hiện Nghị định 03/99/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác vá»›i nÆ°á»›c ngoài trong lÄ©nh vá»±c cải cách hành chính

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG Mà SỐ - 47 Kb
Quản lý chÆ°Æ¡ng trình/dá»± án sá»­ dụng nguồn vốn há»— trợ phát triển do các nÆ°á»›c và các tổ chức quốc tế tài trợ có liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các Quyết định của Bá»™ trưởng Bá»™ NN và PTNT về quy định chức năng quyền hạn, nhiêm vụ và cÆ¡ cấu tổ chức của các Ä‘Æ¡n vị thuá»™c Bá»™.

Lâm nghiệp

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng ( 29/2004/QH11 )
QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2001/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 95 Kb
Ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng há»™, rừng sản xuất và rừng tá»± nhiên

THÔNG TƯ SỐ 28/1999/TT-BTC - 62 Kb
HÆ°á»›ng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn Ngân sách Nhà nÆ°á»›c cho Dá»± án trồng má»›i 5 triệu ha rừng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH 163/1999/NĐ-TTg - 50 Kb
Về giao đất, cho thuê đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, há»™ gia Ä‘ình và cá nhân sá»­ dụng ổn định, lâu dài vào mục Ä‘ích lâm nghiệp

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 62/2000/TTLT/BNN-TCĐC - 52 Kb
HÆ°á»›ng dẫ việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất lâm nghiệp
QUYẾT ĐỊNH SỐ 245/1998-QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 48 Kb
Về việc thá»±c hiện trách nhiệm quản lý Nhà nÆ°á»›c của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 28/1999/TTLT - 60 Kb
HÆ°á»›ng dẫn việc thá»±c hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tường CHính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thá»±c hiện Dá»± án trồng má»›i 5 triệu ha rừng
THÔNG TƯ LIÊN TICH SỐ 109/2000/TTLT/BNN-BTC - 54 Kb
HÆ°á»›ng dẫ thá»±c hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về đổi má»›i tổ chức và cÆ¡ chế quản lý lâm trường quốc doanh

QUYẾT ĐỊNH 187/1999/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 50 Kb
Về đổi má»›i tổ chức và cÆ¡ chế quản lý lâm trường quốc doanh

QUYẾT ĐỊNH SỐ 661/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 56 Kb
Về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thá»±c hiện Dá»± án trồng má»›i 5 triêu ha rừng

NGHỊ QUYẾT 08/1997-QH10 - 95 Kb
Về Dá»± án trồng má»›i 5 triệu ha rừng của Quốc Há»™i NÆ°á»›c Cá»™ng hoà Xã há»™i Chủ nghÄ©a Việt Nam

Nông nghiệp

Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030- 290 Kb

Nghị định số 02/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm dịch thá»±c vật - 290 Kb
QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2001/QĐ-BNN/KNKL CỦA BỘ NN VÀ PTNT - 342 Kb
Về việc công bố danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2001-2005

QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2001/QĐ-BNN CỦA BỘ NN VÀ PTNT - 91 Kb
Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng, giống vật nuoi quý hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giiống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu

THÔNG TƯ SỐ 62/2001/TT-BNN CỦA BỘ NN VÀ PTNT - 87 Kb
HÆ°á»›ng dẫ việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuá»™c diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

Thuỷ lợi

Quyết định 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ - 450 Kb
về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

QUẾT ĐỊNH SỐ 277/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tá»›ng Chính phủ - 317 Kb
Về việc phê duyệt ChÆ°Æ¡ng trình mục tiêu quốc gia nÆ°á»›c sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai Ä‘oạn 2006 - 2010

QUẾT ĐỊNH SỐ 3664/QĐ-BNN/TCCB ngày 27/12/2005 của Bá»™ NN và PTNT - 129 Kb
Về việc th phòng Quản lý an toàn đập trá»±c thuá»™c Cục Thuá»· lợi

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/1997/TTLT-NN-CN - 38 Kb
Về việc hÆ°á»›ng dẫn việc quản lý Nhà nÆ°á»›c đối vá»›i Tài nguyên nÆ°á»›c dÆ°á»›i đất

QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2000/QĐ/BNN-TCCB CỦA BỘ NN VÀ PTNT -35 Kb
Về chức năng, nhiệm và tổ chức của Ban chuẩn bị đầu thuá»· lợi

QUYẾT ĐỊNH 124/2000/QĐ/BNN-TCCB - 37 Kb
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các Ban quản lý dá»± án thuá»· lợi

QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2001/QĐ-BNN-TCCB CỦA BỘ NN VÀ PTNT - 35 Kb
Về việc thành lập Ban quản lý quy hoạch lÆ°u vá»±c sông Cá»­u Long

QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2001/QĐ-BNN-TCCB CỦA BỘ NN VÀ PTNT - 34 Kb
Về việc thành lập Ban quản lý quy hoạch lÆ°u vá»±c sông Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2001/QĐ-BNN-TCCB CỦA BỘ NN VÀ PTNT - 34 Kb
Về việc Thành lập Ban quản lý quy hoạch lÆ°u vá»±c sông Hồng - Thái Bình

Quý vị có thể truy cập trang chủ của Bá»™ NN và PTNT để tìm kiếm thêm các văn bản má»›i

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn