TIN TỨC

Danh mục các dự án sẽ ký kết trong năm 2005

   21/2/2005

Trong năm 2004 Vụ HTQT đã cơ bản hoàn tất đàm phán để đi đến ký kết 28 dự án phát triển ngành nông nghiệp trong năm 2005 với tổng kinh phí gần 700 triệu USD. Trong tổng số này vốn vay chiếm khoảng 556 triệu USD và vốn viện trợ không hoàn lại là 116 triệu USD. Số kinh phí trên sẽ chủ yếu để đầu tư cho 4 nhóm lĩnh vực chính là: nâng cấp và cải tạo năng lực tưới, tiêu cho các công trình thủy lợi; đầu tư vào quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung cho nhà máy chế biến; phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng của giống cây trồng vật nuôi; và trồng rừng Để xem danh mục chi tiết, xin vui lòng liên hệ VP ISG và/hoặc đoc Bản tin tháng 2 năm 2005 của VP ISG

Vụ HTQT, Bộ Nông nghiệp & PTNT
21/2/2005

« Quay lại trang trướcTăng cường năng lực chính sách phục vụ CPRGS

   11/11/2004


Các Biên bản ghi nhớ, Nghị định thư và dự án được ký trong dịp ASEM 5

   11/11/2004


Chuẩn bị Hội nghị Toàn thể ISG 2004

   11/11/2004


HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG

   11/11/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Hội thảo Kinh nghiệm Thông tin - Giáo dục - Truyền thông trong cấp nước và về sinh nông thôn

   1/7/2004


Ân phẩm mới: “Vận dụng tối đa chuỗi thị trường - Những thách thức đối với người nông dân và người buôn bán nhỏ ở các vùng núi Việt Nam”

   1/7/2004


Báo cáo nghiên cứu khả thi về xây dựng Trung tâm Thông tin Nông thôn (Telecenter)

   1/7/2004


Đánh giá tổng kết Dự án Phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà (SFDP)

   1/7/2004


7,6 triệu USD khắc phục khẩn cấp hậu quả dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


30 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng cho 23 tỉnh khó khăn

   1/7/2004


Thành lập đầu mối đối thoại chính sách tại địa phương

   1/7/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Cuộc họp lần thứ sáu của Nhóm Công tác Chuyên đề 2 (TAG2) về Hỗ trợ Phát triển Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai và cấp nước nông thôn

   1/7/2004


Tổ chức Nông lương thế giới tài trợ cho Việt Nam $390.000 để kiểm soát dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


Chất thải sản xuất bia sẽ giúp nông dân chống lại các loài ruồi hại quả

   1/7/2004


Ký khoản vay $90 triệu nhằm khắc phục cảnh thiếu nước tại miền Nam Việt Nam

   1/7/2004


Nông nghiệp Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng

   1/7/2004


Mục tiêu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2004-2010 của Tỉnh Trà Vinh.

   20/5/2004


KÕ ho¹ch tæ chøc héi chî

   14/5/2004


PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP VAØ KINH TEÁ NOÂNG THOÂN

   22/4/2004


Đồng bằng sông Cửu Long phát triển vùng cây ăn trái

   20/4/2004


Chiến lược hoà nhập giới trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2010

   4/2/2004


APEC hợp tc nng cao gi trị nng sản

   3/2/2004


Bo co pht triển 2004 của Việt Nam: Đi ngho

   3/2/2004


Hội nghị Nhm tư vấn cc nh ti trợ (CG)

   3/2/2004


Chiến lược ho nhập giới trong ngnh nng nghiệp v pht triển nng thn đến năm 2010

   3/2/2004


Cập nhật thng tin về hoạt động của TAG3

   3/2/2004


Kinh nghiệm của tỉnh An Giang trong xy dựng v thực hiện chnh sch PTNT

   3/2/2004


Cập nhật thng tin về TAG2

   3/2/2004


Bi học kinh nghiệm trong cng tc điều phối giữa cc nh ti trợ v Chnh quyền tỉnh

   3/2/2004


Hoạt động của cc Nhm Cng tc Chuyn đề (TAG)

   3/2/2004


NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO NGNH NNG NGHIỆP VIỆT NAM V NHU CẦU TRỢ GIP KỸ THUẬT

   3/2/2004


Kết thc giai đoạn chuẩn bị của Đối tc NDM

   3/2/2004


Hội nghị Ban điều hnh Đối tc FSSP

   3/2/2004


Tăng cường trao đổi thng tin giữa Bộ NN&PTNT với cc cấp địa phương

   3/2/2004


Diễn đn pht triển trực tuyến

   18/12/2003


Cc thn bản ngho - nhm đối tượng mới của dự n REFAS

   18/12/2003


Cập nhật thng tin về Hội nhập kinh tế quốc tế

   18/12/2003


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm cc dự n do Ngn hng Thế giới ti trợ thuộc Bộ NN&PTNT

   18/12/2003


Ngy Quốc tế giảm nhẹ thin tai

   18/12/2003


Hội nghị đầu tin của Ban Quản l Lưu vực sng Đồng Nai

   18/12/2003


Nng cao kiến thức về hội nhp của Việt Nam

   18/12/2003


Hội thảo cuối cng bo co kết quả Dự n Phn tch tnh trạng đi ngho tại đồng bằng sng Cửu Long

   18/12/2003


Hội nhập quốc tế và Phát triển nông thôn

   16/12/2003


ISG hỗ trợ thành lập đầu mối đối thoại tại các tỉnh

   16/12/2003


Bộ NN&PTNT lập bản đồ đói nghèo và tiếp cận thị trường ở Việt Nam

   16/12/2003


Chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước

   28/10/2003


Hội nghị lần thứ tư của Hội đồng Quốc gia Tài nguyên Nước

   28/10/2003


Tình hình thực hiện Chương trình hành động Hội nhập Kinh tế Quốc tế (HNKTQT) ngành NN&PTNT

   28/10/2003


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn