TIN TỨC

Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   26/8/2005

Từ ngày 13 đến 30/6/2005 - Đoàn kiểm tra giữa kỳ (Đoàn kiểm tra) gồm đại diện Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Chính phủ Hà Lan cùng với đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD – Cơ quan điều hành dự án [EA] đã tiến hành kiểm tra giữa kỳ (MTR) Dự án Thuỷ lợi Lưu vực Sông Hồng Giai đoạn 2 (Dự án) với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hợp phần 5 của Phần A: Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước thuộc dự án tài trợ không hoàn lại. Do các vấn đề thực hiện chủ yếu do Phần B tiến hành (Phần B là phần cải tạo nâng cấp các công trình thuộc vốn vay 1855 VIE(SF)) nên MTR chỉ tập trung vào phần này. Việc kiểm tra toàn diện đối với Phần A sẽ được tiến hành vào tháng 11/2005 khi Phần A hoàn thành giai đoạn hai. Nhận thức các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ NN PTNT đã gửi bản đề xuất từ trước cho MTR để có những điều chỉnh trong thiết kế và cách bố trí thực hiện của Phần B nhằm đẩy nhanh việc thực hiện dự án. Phần đánh giá chung của Đoàn kiểm tra về nội dung các nguyên nhân sâu xa dẫn đến những trở ngại trong suốt 3,5 năm đầu tiên thực hiện dự án như sau: - Dự án được chuẩn bị ở thời điểm mà những bài học rút ra từ việc thực hiện hai dự án thuỷ lợi do ADB tài trợ trước đó vẫn chưa được hoàn tất. Vì vậy, thiết kế dự án chưa tính đến các kiến nghị quan trọng trong PCR của hai dự án này; - Trong khi chuẩn bị và hoàn thành thiết kế dự án, vai trò làm chủ của Bộ NN PTNT để thực hiện một dự án đổi mới tổng hợp đầu tư có định huớng công trình truyền thống vào cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu trong khuôn khổ dự án với trọng tâm là giảm nghèo, quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), vận hành duy tu bảo dưỡng (O&M) bền vững và nâng cao quản lý của dịch vụ tưới đã không được đánh giá đầy đủ; - Những khó khăn trong việc mở rộng phạm vi các các tiểu dự án thuộc phần B ở các tỉnh đồng bằng thuộc Dự án thuỷ lợi đồng bằng sông Hồng (RRDWRSP) sang các tỉnh miền núi chưa được nhận thức đầy đủ trong suốt quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án; - Thiết kế dự án giả sử rằng có khoản viện trợ JFPR tương đối lớn trong giai đoạn khởi động dự án nhằm hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ cấu phần RDS, một nét mới và thêm vào dự án cải tạo và nâng cấp công trình tưới tiêu. Không may, dự án JFPR bị cắt giảm chỉ có thể thực hiện rất muộn, vào năm 2004; - Cơ cấu tổ chức đối với cấu phần RDS không được đánh giá đấy đủ trong quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án: nếu nhận thức đúng thì sẽ phù hợp hơn khi giao trách nhiệm thực hiện RDS cho Trung tâm khuyến nông quốc gia thuộc Bộ ở cấp quốc gia và cho các Trung tâm khuyến nông ở cấp tỉnh; - Khả năng của CPO trong xem xét và thẩm định các tiểu dự án đề nghị dựa trên các tiêu chí lựa chọn và thẩm định đã được đánh giá quá mức trong quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án và sau đó, vai trò giao cho tư vấn phần B lại quá hạn chế. Do đó, tư vấn phần B gặp khó khăn trong việc hỗ trợ CPO, các công ty thiết kế và các PIU. Thiếu sự tham gia của tư vấn phần B trong cơ chế của CPO và những khó khăn trong tiếp cận thông tin và số liệu đã làm giảm hiệu quả của dịch vụ tư vấn vốn đã hiếm hoi; và - Chất lượng các nghiên cứu khả thi sử dụng tiền còn lại từ vốn vay 1344 là kém và sự lưỡng lự ban đầu của MARD trong việc phân bổ đủ vốn để cập nhật và nâng cấp các nghiên cứu khả thi cũng là những nguyên nhân sâu xa quan trọng khác. Sau các buổi thảo luận và gặp gỡ, Đoàn MTR kết luận rằng Phần B của dự án – trọng tâm chính của Đoàn - vẫn cần cơ hội để khắc phục các vấn đề ban đầu. Đánh giá của Đoàn kiểm tra, các vấn đề chính đã thảo luận cũng như những hiểu biết đã đạt được giữa các bên được thể hiện qua Biên bản Ghi nhớ (MOU). Biên bản Ghi nhớ này đã được thảo luận và hoàn thiện tại cuộc họp tổng kết ngày 1/7/2005. MOU đã được ADB, AFD, Chính phủ Hà Lan và Bộ NN PTNT phê duyệt vào ngày 5/7/2005. (Để nhận được thông tin chi tiết xin liên hệ với CPO hay Dự án Thuỷ lợi Lưu vực sông Hồng giai đoạn 2-TA3892-VIE)

TA3892-VIE
26/8/2005

« Quay lại trang trướcHội thảo về tác động của hội nhập kinh tế tới sinh kế dựa vào ngô của người nghèo tại Việt Nam

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   26/8/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   26/8/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   26/8/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   26/8/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   26/8/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   26/8/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   26/8/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   26/8/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   26/8/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   26/8/2005


ADB tăng vốn vào Việt Nam lên 225 triệu USD

   26/8/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   26/8/2005


Vấn đề giới và dân tộc thiểu số trong công tác khuyến nông

   26/8/2005


Đột phá trong Chương trình giảm nghèo tại Bắc Ninh

   26/8/2005


Nông dân đóng vai trò chủ đạo trong nghiên cứu cải tiến hệ thống thoát nước vùng châu thổ sông Hồng

   26/8/2005


Cần thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng giữa nông dân với doanh nghiệp

   26/8/2005


Khơi dậy tiềm năng trang trại và DN nông thôn

   26/8/2005


Thực hiện công tác theo dõi đánh giá dự án qua mạng

   26/8/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   26/8/2005


IFAD hỗ trợ phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam giảm nghèo

   26/8/2005


Phát triển nền nông nghiệp bền vững

   26/8/2005


WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kiểm soát dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội nghị Quốc tế về cúm gia cầm

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   26/8/2005


Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   21/2/2005


Danh mục các dự án sẽ ký kết trong năm 2005

   21/2/2005


Tăng cường năng lực chính sách phục vụ CPRGS

   11/11/2004


Các Biên bản ghi nhớ, Nghị định thư và dự án được ký trong dịp ASEM 5

   11/11/2004


Chuẩn bị Hội nghị Toàn thể ISG 2004

   11/11/2004


HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG

   11/11/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Hội thảo Kinh nghiệm Thông tin - Giáo dục - Truyền thông trong cấp nước và về sinh nông thôn

   1/7/2004


Ân phẩm mới: “Vận dụng tối đa chuỗi thị trường - Những thách thức đối với người nông dân và người buôn bán nhỏ ở các vùng núi Việt Nam”

   1/7/2004


Báo cáo nghiên cứu khả thi về xây dựng Trung tâm Thông tin Nông thôn (Telecenter)

   1/7/2004


Đánh giá tổng kết Dự án Phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà (SFDP)

   1/7/2004


7,6 triệu USD khắc phục khẩn cấp hậu quả dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


30 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng cho 23 tỉnh khó khăn

   1/7/2004


Thành lập đầu mối đối thoại chính sách tại địa phương

   1/7/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Cuộc họp lần thứ sáu của Nhóm Công tác Chuyên đề 2 (TAG2) về Hỗ trợ Phát triển Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai và cấp nước nông thôn

   1/7/2004


Tổ chức Nông lương thế giới tài trợ cho Việt Nam $390.000 để kiểm soát dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


Chất thải sản xuất bia sẽ giúp nông dân chống lại các loài ruồi hại quả

   1/7/2004


Ký khoản vay $90 triệu nhằm khắc phục cảnh thiếu nước tại miền Nam Việt Nam

   1/7/2004


Nông nghiệp Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng

   1/7/2004


Mục tiêu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2004-2010 của Tỉnh Trà Vinh.

   20/5/2004


KÕ ho¹ch tæ chøc héi chî

   14/5/2004


PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP VAØ KINH TEÁ NOÂNG THOÂN

   22/4/2004


Đồng bằng sông Cửu Long phát triển vùng cây ăn trái

   20/4/2004


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn